Regulamin


1. DEFINICJE

1.1. Ilekroć w Regulaminie występują poniższe pojęcia, należy je zrozumieć w następujący sposób:

1.1.1 Adres e-mail Użytkownika - adres poczty elektronicznej, której wyłącznym dysponentem jest Użytkownik, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Użytkownika, ustalany przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji.

1.1.2 Awaria - oznacza stan Usługi, który uniemożliwia Użytkownikowi korzystanie z Usługi, jednak z wyłączeniem sytuacji, w której brak możliwości korzystania z Usługi jest wynikiem okresu zawieszenia lub przerwy w świadczeniu Usługi dozwolonej w ramach Regulaminu; lub jest wynikiem naruszenia Regulaminu przez Użytkownika; lub jest wynikiem działania Siły Wyższej; lub która wystąpiła w infrastrukturze telekomunikacyjnej, z której korzysta Użytkownik.

1.1.3 Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych i/lub znaków specjalnych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Użytkownika, ustalany przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji.

1.1.4 Komentarz - pisemne wyrażenie opinii przez Użytkownika na temat Treści, do których odniesienie zamieszczono przez innego Użytkownika.

1.1.5 Kanał –miejsce w którym użytkownicy mogą współdzielić transmitowane treści za pomocą wbudowanej aplikacji w Serwisie zwanej „Odtwarzaczem”.

1.1.6. Odtwarzacz – aplikacja wbudowana w serwis umożliwiająca współdzielenie oraz odtwarzanie zamieszczonych przez użytkowników treści i transmitowanych przekazów.

1.1.7 Konto Użytkownika (Konto, profil) - konto, do którego dostęp Użytkownika możliwy jest wyłącznie po dokonaniu przez niego jednorazowej Rejestracji oraz każdorazowym podaniu Nazwy Użytkownika i Hasła, za pośrednictwem którego Użytkownik dokonuje zamieszczenia odniesienia (linku) do Treści; Konto zawierać może inne informacje o Użytkowniku, stosownie do oferowanej w danym czasie funkcjonalności Serwisu. Zmiana danych w ramach Konta Użytkownika (w tym w zakresie umieszczonych w Serwisie plików) możliwa jest po uprzednim zalogowaniu się przez Użytkownika na Konto (wymagana Nazwa Użytkownika i Hasło).

1.1.8 Nazwa Użytkownika (login) - ciąg znaków alfanumerycznych i/lub znaków specjalnych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Użytkownika, ustalany przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji.

1.1.9 Rejestracja - jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta Użytkownika, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Serwisu.

1.1.10 Regulamin - niniejszy Regulamin Serwisu dostępny pod adresem: www.GoldVod.tv

1.1.11 Serwis - serwis internetowy, który umożliwia Użytkownikom przechowywanie Treści oraz pośredniczy w przekazach transmitowanych przez Użytkowników pod adresem www.GoldVod.tv, za pośrednictwem którego świadczona jest Usługa.

1.1.12 Strony - Usługodawca i Użytkownik.

1.1.13 Siła Wyższa - zdarzenie nadzwyczajne o charakterze zewnętrznym wobec Strony, niezależne od danej Strony, któremu Strona nie mogła zapobiec przy dołożeniu należytej staranności.

1.1.14 Treść (Treści) - treści i obiekty multimedialne (np. informacje, dane, pliki graficzne, zdjęcia lub filmy) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych jakie są zamieszczane przez Użytkownika za pośrednictwem Konta a także wszelkie treści zawarte w przekazach transmitowanych przez użytkowników.

1.1.15 Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Stronami.

1.1.16 Usługa - usługa hostingu a także pośrednictwa w transmisjach świadczona przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie oraz za pośrednictwem Serwisu.

1.1.17 Usługodawca – GoldVod.tv

1.1.18 Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia. W przypadku nie ukończenia przez Użytkownika 18 roku życia wymagana jest zgoda jego przedstawiciela ustawowego.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Niniejszy Regulamin określa rodzaj i zakres usług świadczonych przez Usługodawcę, warunki korzystania z usług w serwisie internetowym znajdującym się w domenie GoldVod.tv i warunki na jakich zawierana jest umowa z użytkownikiem.

2.2. Niniejszy regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2.3. Operatorem Serwisu jest Allweb Services LTD z siedzibą Francis Rachel Street 15, 1004 Mahe, Seychelles (zwana w dalszej części „Administratorem' lub „Usługodawcą').

2.4. Treści zamieszczane w Serwisie są dostępne dla osób fizycznych, które ukończyły 13 lat, zwanych dalej „Użytkownikiem”, po uprzednim dokonaniu jednorazowej rejestracji oraz każdorazowym zalogowaniu na konto użytkownika poprzez podanie loginu i hasła. Użytkownicy niepełnoletni korzystają z serwisu za zgodą przedstawiciela ustawowego.

2.5. Korzystanie z usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w niniejszym Regulaminie. Korzystanie z Serwisu przez użytkowników niepełnoletnich oznacza działanie za zgodą przedstawiciela ustawowego.

2.6. Treści zamieszczane w Portalu są dostępne dla wszystkich użytkowników Internetu, z różnych lokalizacji geograficznych, jednakże z pełnej funkcjonalności Portalu mogą korzystać tylko osoby zarejestrowane - w zakresie na jaki pozwala funkcjonalność darmowego konta lub zakres dostępnej darmowo lub wykupionej usługi.

3. ZAKRES I WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

3.1. W ramach Serwisu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług w zakresie i na warunkach określonych Regulaminie. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.

3.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do pełnej funkcjonalności usług świadczonych w Serwisie dla określonych kategorii Użytkowników. Ograniczenia dotyczyć będą w szczególności Użytkowników niepełnoletnich oraz użytkowników korzystających z darmowych kont lub podstawowego pakietu płatnych usług. Zastrzeżenie dotyczące możliwości skorzystania z wybranych usług będzie każdorazowo zamieszczane na stronach internetowych Serwisu lub wysyłane drogą elektroniczną na podany przy rejestracji adres email.

3.3. Zakres Usługi obejmuje przechowywanie przez Usługodawcę Treści jakie zostały zamieszczone przez Użytkownika za pośrednictwem Konta.

3.4. W ramach Serwisu Usługodawca świadczy również usługę polegającą na udostępnianiu infrastruktury teleinformatycznej celem pośredniczenia przekazów transmitowanych przez Użytkowników. Serwis przeznaczony jest do tworzenia miejsc (zwanych 'Kanałami'), w których Użytkownicy następnie mogą współdzielić Materiały za pomocą wbudowanej aplikacji w Serwisie (zwanej 'Odtwarzaczem') bądź specjalnie przeznaczonego do tego celu oprogramowania innych firm (np. Adobe Flash Media Live Encoder). Dostęp do zawartości Kanału przez Użytkownika lub innych Użytkowników jest możliwy przy użyciu zawartego w każdym Kanale Odtwarzacza, który umożliwia odtwarzanie strumieniowanych przez Użytkownika Kanału Materiałów.

3.5. Serwis GoldVod.tv nie zawiera plików z filmami, a jedynie umożliwia ich odtwarzanie z innych hostingów. Wszelkie roszczenia dotyczące praw autorskich, znaków towarowych, i innych naruszeń regulaminu można zgłaszać poprzez specjalny formularz kontaktowy znajdujący w Serwisie. W ramach Serwisu Usługodawca świadczy usługi polegające na udostępnianiu infrastruktury teleinformatycznej celem pośredniczenia przekazów transmitowanych przez Użytkowników oraz przechowywania za pośrednictwem konta Użytkownika treści zamieszczonych w serwisie.

3.6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usług, bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.

3.7. Usługodawca podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, celem zapewnienia bezpieczeństwa transmisji danych oraz treści przechowywanych w ramach Konta Użytkownika.

3.8. Usługodawca nie jest dostawcą Internetu. W celu korzystania z usług oferowanych w ramach Serwisu Użytkownik we własnym zakresie uzyskuje, dostęp do Internetu.

4. REJESTRACJA W PORTALU

4.1. Zawarcie przez strony umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z chwilą skutecznego przesłania przez Użytkownika wypełnionego formularza rejestracyjnego, zgodnie z procedurą rejestracji do Serwisu. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

4.2. W celu dokonania rejestracji Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny oraz dokonuje aktywacji Konta poprzez hasło przesłane przez Serwis na podany przez Użytkownika adres e-mail.

4.3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych oraz wybór Nazwy Użytkownika i Hasła, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z powyższym Użytkownik ponosi również wyłączną odpowiedzialność związaną z ujawnieniem innym osobom swojego Hasła.

4.4 W wyniku rejestracji dla Użytkownika tworzone jest Konto. Użytkownik zarejestrowany może uzupełnić informacje w ramach Konta o własne dane, przy czym dane te może w każdej chwili zmienić lub usunąć. Zakres, w jakim dane te mogą zostać udostępnione innym Użytkownikom określa Polityka Prywatności Serwisu.

4.5. Korzystanie z Konta jest możliwe jedynie po zaakceptowaniu Niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności.

4.6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być konieczne w celu dostępu do niektórych usług oferowanych w ramach Serwisu.5. WYMAGANIA SPRZĘTOWE

5.1. Korzystanie z Usługi możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez sprzęt komputerowy z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:

5.2. Procesor 1 GHz, pamięć 512 MB, system operacyjny Windows z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi Flash, apletów Java, Adobe Acrobat Reader oraz programami dekompresującymi.

5.3. zastosowania jednej z przeglądarek tj. Google Chrome 7.0, Firefox 3.0, Opera 10.0, Microsoft Internet Explorer 8.0. lub nowszych z włączona obsługa ActiveXPlayer, zaktualizowanym komponentem DRM, z włączoną obsługą plików cookie.

5.4. Stabilne łącze o minimalnej przepustowości 128KB/s (1M). Do filmów w podwyższonej jakości (HD) zalecane 256KB/s (2M).

5.5. Strona internetowa jest optymalizowana do rozdzielczości 1280x8006. ZASADY PUBLIKOWANIA MATERIAŁÓW W SERWISIE

6.1. Użytkownik umieszczając treści w ramach dostępnych w serwisie usług oświadcza, iż są one wolne od wad prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz, że przysługują mu wszelkie prawa do umieszczanych treści, włącznie z autorskimi prawami majątkowym obejmującymi prawo do publikowania i rozpowszechniania Materiałów w systemie on-line, w sieci Internet oraz prawem do wykorzystania wizerunku osoby trzeciej, jak również, że prawa te nie są ograniczone w jakikolwiek sposób na rzecz żadnej osoby trzeciej.

6.2. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu zamieszczenia w ramach Serwisu Materiałów, odniesień do Materiałów, Komentarzy oraz Nazwy Użytkownika jak również za ich charakter. W szczególności użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych i praw wyłącznych osób trzecich także postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa.

6.3. W szczególności zabronione jest zamieszczanie w ramach Serwisu Materiałów, odniesień do Materiałów, Komentarzy oraz Nazw Użytkownika, które:

6.3.1. byłyby zamieszczane w złej wierze, w szczególności z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich oraz renomy Usługodawcy;

6.3.2. byłyby obraźliwe bądź stanowiłyby lub mogłyby być uznane za groźbę skierowaną do innych osób, naruszałyby dobre obyczaje w szczególności poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe;

6.3.3. naruszałyby jakiekolwiek prawa osób trzecich, a w szczególności prawa pozostałych Użytkowników Serwisu;

6.3.4. naruszałyby prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;

6.3.5. naruszałyby w inny sposób postanowienia Regulaminu, przepisy prawa, normy społeczne lub obyczajowe, w szczególności zawierałyby treści propagujące przemoc, treści o charakterze pornograficznym, treści nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, naruszające uczucia religijne czy dobre obyczaje.

6.4. Jeżeli zdaniem Użytkownika Materiał (w dowolnej usłudze) narusza prawo, Regulamin lub dobre obyczaje, Użytkownik ma możliwość zawiadomienia o tym fakcie Administratora za pomocą wiadomości e-mail bądź za pomocą odpowiednich formularzy kontaktowych dostępnych w Serwisie.

6.5. W treści Zgłoszenia naruszenia, o którym mowa w powyżej należy podać co najmniej dane podmiotu dokonującego ww. zgłoszenia, określić charakter naruszenia oraz wskazać Treści, Komentarze i Nazwę Użytkownika, których dane Zgłoszenie naruszenia ma dotyczyć w sposób możliwy na ich identyfikację w ramach Serwisu.

6.6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za charakter zamieszczanych przez Użytkowników Materiałów, odniesień do Materiałów, Komentarzy oraz Nazw Użytkownika. Nie dokonuje również ich bieżącej weryfikacji pod kątem zgodności z Regulaminem i przepisami obowiązującego prawa. Czynności w zakresie weryfikacji charakteru prawnego Treści, Komentarzy lub Nazw Użytkownika podejmowane są przez Usługodawcę dopiero wraz z otrzymaniem prawidłowo wypełnionego Zgłoszenia naruszenia.

6.7. W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę, że dany Użytkownik dokonał zamieszczenia w ramach Serwisu Treści, Komentarzy lub Nazwy Użytkownika niezgodnych z postanowieniami Regulaminu jest on uprawniony do niezwłocznego:

6.7.1. usunięcia odniesienia do Treści, Komentarzy lub Nazwy Użytkownika, których dotyczyło Zgłoszenie naruszenia;

6.7.2. usunięcia Konta Użytkownika, którego dotyczyło Zgłoszenie naruszenia;

6.7.3. uniemożliwienia Użytkownikowi, którego dotyczy Zgłoszenie naruszenia dokonania ponownej Rejestracji;

6.7.4. uniemożliwienia Użytkownikowi, którego dotyczy Zgłoszenie naruszenia ponownego zamieszczenia Materiałów, odniesień do Materiałów, Komentarza lub Nazwy Użytkownika w ramach Serwisu.

6.8. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Usługodawcę umieszczonych przez Użytkownika w Serwisie na stronach dostępnych dla innych użytkowników Materiałów, wyłącznie w zakresie, w jakim stanowią one element całości obrazu dostępnej dla wszystkich Użytkowników Serwisu, do udostępniania lub publikacji, wyłącznie jako fragment całości obrazu strony Serwisu, w Internecie oraz w materiałach promocyjnych dotyczących Serwisu w Internecie, w prasie oraz w telewizji, a także ich rozpowszechniania za pomocą sieci telekomunikacyjnych, w celu informacji o działaniu Serwisu i promocji jego działalności, w sposób nienaruszający dóbr osobistych, w tym wizerunku użytkownika.

6.9. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność związaną z poszanowaniem praw autorskich i innych praw związanych z rozpowszechnianiem i innymi formami korzystania z usług.

6.10. W przypadku gdy w wyniku zawarcia przez Użytkownika w ramach Serwisu odniesienia do Treści, Komentarzy lub Nazwy Użytkownika dojdzie do naruszenia przepisów obowiązującego prawa oraz praw osób trzecich, w tym m.in. uprawnionych z tytułu autorskich praw majątkowych lub praw pokrewnych i praw własności przemysłowej przez Użytkownika lub Usługodawcę działającego w zaufaniu do oświadczeń Użytkownika złożonych poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Użytkownik jest zobowiązany do pełnego pokrycia szkody poniesionej w związku z tym naruszeniem przez Usługodawcę.

6.11. Użytkownik zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami w stosunku do Usługodawcy z tytułu naruszenia jakichkolwiek ich praw przez Materiały zamieszczone przez Użytkownika w ramach jakiejkolwiek dostępnej w Serwisie usługi, Użytkownik ten wstąpi do sprawy w miejsce Usługodawcy lub przystąpi do sprawy w charakterze interwenienta ubocznego oraz przejmie na siebie w całości koszty związane z ewentualnym postępowaniem sądowym, w tym koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.

6.12. W przypadku jeżeli Usługodawca zostanie zobowiązany - zgodnie z obowiązującym prawem - do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania, kary lub grzywny w związku z roszczeniami osób trzecich, o których mowa w 5.10. powyżej, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Usługodawcy równowartość tego odszkodowania, kary lub grzywny. Użytkownik zobowiązany jest również niezwłocznie pokryć wszelkie straty lub zwrócić udokumentowane koszty, jakie Usługodawca poniósł w związku z ujawnieniem uzasadnionych roszczeń osób trzecich, o których mowa powyżej.

6.13. W przypadku wykrycia naruszenia lub próby naruszenia Regulaminu, Usługodawca uprawniony jest, w zakresie dopuszczalnym przez prawo, do naliczenia kary umownej w wysokości do dziesięciokrotności wartości korzyści uzyskanych przez to działanie, a w przypadku trudności w ustaleniu wartości takich korzyści, w wysokości do dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia z tytułu Abonamentu, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

6.14. Za naruszenie niniejszego Regulaminu uważa się także zachęcanie, ułatwianie lub propagowanie metod łamania i obchodzenia jego postanowień, jak również świadome czerpanie korzyści z takich działań.

6.15. W zakresie dopuszczalnym przez prawo Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

6.15.1. zmiany parametrów Konta w Serwisie w przypadku Kont płatnych, przy czym w czasie trwania opłaconego Abonamentu mogą to być wyłącznie zmiany podnoszące wartość świadczonej usługi;

6.15.2. okresowego wyłączania Serwisu bez uprzedniego powiadomienia;

6.15.3. natychmiastowego usunięcia jednego lub wielu Kanałów udostępnianych przez Użytkownika, a także całego Konta, bez uprzedzenia w wypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu;

6.15.4. usunięcia w sytuacjach wyjątkowych niektórych lub wszystkich materiałów znajdujących się w Serwisie;

6.15.5. całkowitego zaprzestania świadczenia bezpłatnych usług po uprzednim powiadomieniu Użytkownika na stronach Serwisu;

6.15.6. usunięcia Postów z Forum lub Materiałów w przypadku stwierdzenia, iż mogą naruszać chronione prawem dobra podmiotów trzecich lub naruszają dobre zwyczaje;

6.15.7. przeniesienia swoich praw i obowiązków związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną w Portalu na inny kompetentny podmiot.

6.16. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Serwisu z przyczyn od niego niezależnych, zwłaszcza z powodu siły wyższej.7. USŁUGA PŁATNA „ PAKIET GOLD”

7.1. Użytkownik może wykupić Abonament (zwanym dalej „PAKIET GOLD”) w czasie którego korzystanie z Kanałów Użytkowników poprzez Odtwarzacz nie jest ograniczone czasowo bądź ilością wykorzystanego transferu danych.

7.2. Usługa PAKIET GOLD pozwala jedynie na korzystanie bez ograniczeń czasowo-przesyłowych z Materiałów umieszczanych przez innych Użytkowników.

7.3. Usługa PAKIET GOLD w żadnym wypadku nie gwarantuje dostępności Kanałów bądź jakichkolwiek Materiałów udostępnianych przez innych Użytkowników.

7.4. Usługa PAKIET GOLD nie wpływa na Materiały publikowane przez innych Użytkowników, a wszelką odpowiedzialność za parametry transmisji, w tym prędkość przesyłania danych i jakość Materiałów, zależna jest od Użytkownika udostępniająca dane Materiały w Kanale.

7.5. Usługę PAKIET GOLD Użytkownik wykupuję za pomocą dostępnych w Serwisie form płatności. Po dokonaniu zakupu w określonym przez Serwis czasie dostarczany jest unikalny kod na adres e-mail Użytkownika, który umożliwia aktywację usługi na Koncie. Dodatkowo każdy zakupiony kod widoczny jest w spisie transakcji na Koncie Użytkownika.

7.6. Jeżeli Użytkownik wykupuje usługę PAKIET GOLD poprzez podmioty pośredniczące w płatnościach, to do momentu dostarczenia płatności do Usługodawcy przez pośrednika Serwis nie odpowiada za jakiekolwiek niedogodności związane z czasem realizacji czy brakiem dostarczenia płatności itp. Reklamacje w tym przypadku należy kierować do pośrednika, który przekazuje płatność do Serwisu.

7.7. Użytkownik nie może dokonać zwrotu lub wymiany zakupionej usługi PAKIET GOLD.8. SYSTEM PŁATNOŚCI

8.1. Rozliczenia transakcji Usług Premium e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dcontra Sp. z o. o. http://www.dcontra.com/ oraz Homepay SP.z o. o. http://www.homepay.pl/

8.2. Rozliczenia transakcji Usługi Premium SMS przeprowadzane są za pośrednictwem Homepay Sp. z o. o. http://www.homepay.pl/

8.3. Każdorazowo przy płatnościach za wybrane przez użytkownika usługi widnieje dokładny opis usługi wraz z jej ceną w PLN lub EUR, USD i GBP w przypadku platnosci przelewem w walucie. Użytkownik akceptując tę kwotę zrzeka się jakichkolwiek roszczeń co do jej wysokości po zrealizowaniu płatności.

8.4. Wszelkie reklamacje odnośnie płatności e-przelewem wykonane za posrednictwem operatora DCONTRA Sp. z o. o. należy zgłaszać na adres mailowy reklamacje@dcontra.com. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie określonym przez operatora płatności.

8.5.Wszelkie reklamacje płatności e-przelewem lub SMS wykonane za posrednicwem operatora HOMEYPAY SP.z o. o. należy zgłaszać poprzez specjalny formularz kontaktowy pod adresem https://ssl.homepay.pl/reklamacje/ Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie określonym przez operatora płatności.

8.6. Regulamin płatności SMS znajduje się pod adresem http://goldvod.tv/info/regulamin_sms

9. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU9.1. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników i Usługodawcy, z poszanowaniem dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw.

9.2. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu oraz o niewłaściwej jakości Usługi,

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Usługi Użytkownik może zgłaszać poprzez specjalny formularz kontaktowy znajdujący się w Serwisie.

9.4. Użytkownikowi zabrania się podejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie nie zamówionej informacji handlowej, kilkukrotna rejestracja, korzystanie z Kont innych Użytkowników lub udostępnianie swojego Konta innym Użytkownikom, podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie Haseł innych Użytkowników.

9.5. Użytkownik ma prawo do korzystania z wszelkich Materiałów zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie Materiałów w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.

9.6. Konta nie użytkowane przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od ostatniego zalogowania mogą zostać usunięte bez uprzedniego powiadomienia.

9.7. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane w ramach Serwisu poprzez użycie Nazwy Użytkownika oraz Hasła.

9.8. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Usługodawcy o każdym przypadku naruszenia jego praw do Nazwy Użytkownika lub Hasła, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności naruszenia zasad związanych z zamieszczaniem w Serwisie Materiałów.

9.9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika, w zakresie koniecznym dla usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu Konta lub Serwisu

9.10. Usługodawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub usług oferowanych w ramach Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, w szczególności gdy Użytkownik:

9.10.1. podał w procesie rejestracji w Serwisie dane nieprawdziwe, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

9.10.2. zamieścił w ramach Serwisu Materiały niezgodne z obowiązującym prawem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu;

9.10.3. dopuści się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników Serwisu;

9.10.4. udostępnił swoje konto w Serwisie osobie trzeciej;

9.10.5. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Usługodawcę za zachowania sprzeczne z celami utworzenia Serwisu lub godzące w dobre imię Usługodawcy.

9.11. Użytkownik pozbawiony prawa do korzystania z Serwisu, nie może dokonać ponownej rejestracji bez uprzedniej zgody Usługodawcy.

10. ZMIANY REGULAMINU

10.1. Regulamin może być w każdej chwili zmieniony przez Usługodawcę.

10.2. Wszelkie zmiany Regulaminu będą publikowane w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu w Serwisie.

10.3. Zmiany Regulaminu wymagają akceptacji przez Użytkownika pod rygorem ograniczenia dostępu do Konta.

11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

11.1. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie zgodności technicznej pomiędzy wykorzystywanym przez siebie w celu korzystania z Usług sprzętem komputerowym i systemem teleinformatycznym a Serwisem. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy i ograniczenia techniczne uniemożliwiające korzystanie z usług oferowanych w ramach Serwisu, problemy wynikające ze sprzętu komputerowego, systemu teleinformatycznego lub infrastruktury telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik.

11.2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu umożliwia korzystanie z Usługi, tak jak za działania lub zaniechania własne.

11.3. Usługodawca podejmuje wszelkie działania zmierzające do zapewnienia stałego dostępu do Serwisu oraz świadczonych usług, z wyłączeniem odpowiedzialności za:

11.3.1. za utratę Materiałów spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami z przyczyn niezależnych od Usługodawcy,

11.3.2. za treść reklam zamieszczanych w Serwisie przez podmioty trzecie, a także sposób, w jaki publikowane Materiały będą wykorzystywane przez Użytkowników,

11.3.3. za poprawne funkcjonowanie odnośników do Materiałów i poprawności ich opisów,

11.3.4. za jakość obrazu.

11.3.5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Serwisu z powodu Siły Wyższej. Usługodawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Serwisie w dowolnym momencie, z jakiejkolwiek przyczyny, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej Serwisu w przypadku, gdy nie naruszy to praw Użytkownika.

11.3.6. monitorowanie transakcji zawartych pomiędzy klientem, a dostawcami produktów lub usług podmiotów trzecich wraz z nabyciem produktu lub usługi przez dowolne elementy pośrednie lub środowisko.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Wszelkie informacje o naruszeniu niniejszego Regulaminu prosimy zgłaszać za pomocą odpowiednich formularzy kontaktowych dostępnych w Serwisie.

12.2. Reklamacje dotyczące usług świadczonych w ramach Serwisu prosimy zgłaszać w terminie 14 dni od wystąpienia zdarzenia co do którego użytkownik wnosi reklamację za pomocą odpowiedniego formularza kontaktowego Serwisu. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 30 dni od dnia zarejestrowania ich w systemie. W przypadku reklamacji dotyczących zdarzeń, które miały miejsce w terminie późniejszym niż ten o którym mowa w zdaniu powyżej niniejszego pkt. reklamacje nie będą rozpatrywane.

12.3. Serwis GoldVod.tv zastrzega sobie prawo do zaprzestania działania serwisu w całości bądź też w części, bez podania przyczyny.

12.4. GoldVod.tv zastrzega sobie prawo do poprawiania lub zmiany regulaminu w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadamiania użytkowników. Zapoznanie się z aktualną treścią regulaminu spoczywa w pełni na użytkowniku serwisu, który jest zobowiązany do znajomości aktualnych zasad korzystania z zasobów serwisu.

12.5. Używanie serwisu GoldVod.tv od momentu wprowadzenia kolejnych poprawek do regulaminu wiąże się z ich akceptacją i wyrażeniem zgody na ich przestrzeganie.

12.6. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie może być interpretowane w sposób, który ograniczałby prawa przysługujące konsumentom stosowanie do obowiązujących przepisów prawa.

12.7. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 22.04.2013 r.